Distances līgums:

Tas ir līgums starp Patērētāju (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 1. panta 3. punkts) un Pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai Pakalpojumu sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), kas pamatojas uz pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja priekšlikumu adresētas iespiestas vai tipveida vēstules, kataloga, kas publicēts preses reklāmas veidā, kam pievienots pasūtījuma kupons, tālruņa numurs, fakss, interneta vietne, e-pasta adrese, televīzijas, radio un citi informācijas nosūtīšanas un pārraides līdzekļi.

Distances līgums tiek uzskatīts par stājušos spēkā, kad Patērētājs ir veicis pasūtījumu, izmantojot internetu, tālruni vai citus tehnoloģiskos līdzekļus un, izmantojot e-pastu, no Pārdevēja ir saņēmis veiktā pasūtījuma apstiprinājumu. Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums tiek uzskatīti par saņemtiem, kad tie kļūst pieejami pusēm, kam tie adresēti.

Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma nosacījumus ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas no Patērētāja, ja vien puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līguma nosacījumus Patērētāja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Pārdevējam par to ir jāinformē Patērētājs. Šādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Patērētājam līdzvērtīgu preci par tādu pašu cenu.

Distances līguma laušana:

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka pircējam 14 dienu laikā ir tiesības atteikties no līguma un atdot pārdevējam atpakaļ uz distances līguma pamata iegūto preci.

Patērētājs ir atbildīgs par preces veselumu un kvalitāti tiesību uz preces atdošanu atpakaļ laikā. Mēs iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, izmantojot tiesības atdot atpakaļ uz distances līguma pamata iegādāto preci saskaņā ar PTAL 12. panta 6. punktu, transportēšanas laikā novērstu tās sabojāšanu.

Saskaņā ar PTAL (12. panta 6. punkts) laivumeistars.lv patur tiesības atteikt pircējam iespēju atdot preci atpakaļ vai var ieturēt kompensācijas maksu, ja prece ir bojāta, nav atdota atpakaļ oriģinālajā iepakojumā vai preces iepakojums ir būtiski bojāts, ja uz preces ir bojātas plombas, ir redzamas nevērīgas apiešanās pēdas, piemēram: laiva ir izmantota ūdenī, motors ir iedarbināts un ekspluatēts un tamlīdzīgi defekti, t.i., prece ir zaudējusi savu sākotnējo stāvokli.

Lai atdotu preci atpakaļ, Jums ir jāsniedz pirkumu apliecinošs dokuments (čeks vai rēķins). Ja Patērētājs vēlas atdodot atpakaļ preci, kas neatbilst distances līguma nosacījumiem, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 631 «Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu», Patērētājam ir jāaizpilda un jāiesniedz pieprasījuma iesnieguma veidlapa un atpakaļ atdodamā prece, kas ir pilnā komplektācijā.

Saskaņā ar PTAL 12. panta 5. punktu informējam, ka par preces piegādi atpakaļ tiek noslēgts atsevišķs līgums ar piegādes dienestu un ka tiesību uz atteikšanos no preces izmantošanas gadījumā, ja prece atbilst līguma nosacījumiem, nauda par preces piegādes pakalpojumu netiks atmaksāta.

Ja preces saņemšana un maksājums par to (līguma noslēgšana) notiek  laivumeistars.lv birojā (Arāju ielā 22, Rīgā), līgums nav uzskatāms par distances līgumu un tam nav iemesla piemērot PTAL un Ministru kabineta noteikumos Nr.207 «Noteikumi par distances līgumu» paredzētās tiesības atteikties no preces, jo pircējam esot  birojā ir visas iespējas iepazīties ar preci, novērtēt tās piemērotību un atbilstību savām vajadzībām, un, ja prece tām neatbilst, Pircējs var to neiegādāties. Atgādinām, ka PTAL nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad preces iegādājas juridiskas personas.

Datu apstrāde.

Datu apstrāde Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Noteikumi attiecībā uz noslēgto līgumu saglabāšanu:

Noslēgtie līgumi par preču iegādi interneta veikalā laivumeistars.lv netiek saglabāti.